Information om behandling av personuppgifter

Försäkrad

Kontaktperson företag / Företrädare

Skadelidande

Webbplatsbesökare

Försäkrad

Zurich erbjuder i samarbete med Santander Consumer Bank både ett kostnadsfritt försäkringsskydd för vissa motorfordon under två veckor och därefter fortsatt försäkringsskydd genom ett individuellt tecknat försäkringsavtal. Du får del av denna information för att du är försäkrad av någon av dessa försäkringar.

I detta dokument beskrivs den behandling av uppgifter om dig som utförs av

Zurich Insurance plc (Ireland), Filial Sverige, org. nr. 516403-8266
Box 5069
102 42 Stockholm
SVERIGE
(i fortsättningen kallat ”Zurich”)

Zurich värnar om din personliga integritet och vi är angelägna om att du skall vara trygg med hur vi behandlar uppgifter om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har på grund av behandlingen.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför

Vi behandlar uppgifter om dig för att fullgöra vår del av vad som har avtalats genom försäkringsavtalet som skyddar dig.

Vi behandlar

 • dina kontaktuppgifter exempelvis ditt namn, adress, e-mailadress och telefonnummer,
 • uppgifter om din person exempelvis ditt personnummer, ditt tidigare och förväntade beteende såsom förväntad körsträcka för fordonsförsäkring eller resplaner för reseförsäkring och din relation till den som köpt försäkringen i det fall du själv inte har gjort det,
 • uppgifter om dina ekonomiska förhållanden exempelvis bankuppgifter relevanta för premiebetalning,
 • uppgifter om den risk som skall försäkras exempelvis din egendom
 • information om dina representanter exempelvis deras namn, relation till dig och yrkesmässiga kontaktuppgifter.

Zurich har rättsliga förpliktelser som gör att vi är tvungna att behandla vissa uppgifter om dig. Exempelvis så är vi skyldiga att utföra kontroller för att förhindra penningtvätt eller för att undvika affärsrelationer med företag eller individer som är föremål för sanktioner. Av denna anledning kan vi komma att få del av information som kan indikera att brottsliga aktiviteter, exempelvis misstankar om brott, pågående brottsutredningar och avkunnade domar.

Hur och från vem vi samlar in uppgifter om dig

Vissa av uppgifterna tillhandahåller du direkt till oss. Så sker exempelvis när du samtalar med oss via telefon eller när du sänder oss brev, e-post eller lämnar uppgifter via ett web-formulär.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Om du väljer att inte lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för Zurich hantering av ditt försäkringsskydd finns det risk att Zurich inte kommer att kunna erbjuda dig försäkringsskydd.

Vi kan även hämta uppgifter om dig från någon annan. När vi har fått uppgifter om dig från annan så meddelar vi dig vilka uppgifter vi mottagit, vem som lämnat dem och varför vi samlat in dem.

Mottagare som får del av uppgifter om dig

Vi delar uppgifter om dig om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden som försäkringsgivare.  

Vi delar uppgifter om dig med andra bolag inom den koncernen som Zurich ingår i, våra samarbetspartners, leverantörer och ombud som hjälper eller möjliggör för oss att fullgöra de åtaganden som vi har lämnat i vår verksamhet.

Vi kommer om det behövs även lämna uppgifter om dig till försäkrings- eller återförsäkringsbolag som meddelar skydd relaterat till av det försäkringsavtal som du berörs av.

Vi kommer även att dela uppgifter om dig, när det är nödvändigt för att:

 • följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbud
 • skydda Zurich’s eller våra kunders rättigheter. Så kan exempelvis ske i samband med rättsprocesser, inkluderat men inte begränsat till domstolar, skiljenämnder, andra prövningsinstanser (tex Allmänna Reklamationsnämnden), Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter
 • hantera och upprätthålla säkerheten i våra system.

Om vi överför uppgifterna om dig till någon utanför Europeiska Unionen så kommer vi att se till att informationen hela tiden hålls säker och att överföring sker enligt tillämplig lagstiftning. Detta sker genom att vi träffar avtal med mottagaren för att säkerställa att denne vidtar adekvata säkerhetsåtgärder.

Du kan få närmare besked om de säkerhetsåtgärder som finns på plats avseende överföringar av uppgifter utanför EU genom att begära detta genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Lagring

Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende av vad uppgifterna behöver användas till. Exempelvis så sparar vi uppgifter om försäkringsavtal så länge det finns möjlighet att kräva ersättning på grund av det försäkringsåtagandet. Sparandeperiodens längd påverkas även av krav i lagstiftning, exempelvis rörande försäkringsrörelse och skatt.

Automatiserat beslutsfattande

Vi använder oss av automatiserat beslutsfattande avseende din premieberäkning och din rätt till försäkringsskyddet.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • begära att få veta hur dina uppgifter behandlas av Zurich
 • få ett utdrag om vilka uppgifter som behandlas om dig (registerutdrag)
 • få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall
 • begära att vår behandling av uppgifter om dig begränsas
 • invända mot vår hantering av uppgifter om dig
 • begära att vissa uppgifter som du själv har lämnat till oss sänds till dig eller överförs till annan (dataportabilitet) och-
 • rätt till en personlig kontakt med oss för att utrycka din åsikt och ifråga sätta ett automatiskt framtaget beslut

Vill du ha närmare information om dessa rättigheter eller åberopa någon av dem ber vi dig meddela oss genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Klagomål

Om du anser att vi har begått fel när vi har behandlat uppgifter om dig så kan du framföra klagomål till

1. Dataskyddsombudet vid Zurich

2. Tillsynsmyndighet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Zurich Insurance plc (Ireland), Sweden Branch 
dataskydd.se@zurich.com

Dataskyddsombud

dataskyddsombud.se@zurich.com

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktperson / Företrädare

I detta dokument beskrivs den behandling av uppgifter om dig som utförs av

Zurich Insurance plc (Ireland), Filial Sverige, org. nr. 516403-8266
Box 5069
102 42 Stockholm
SVERIGE
(i fortsättningen kallat ”Zurich”)

Zurich värnar om din personliga integritet och vi är angelägna om att du skall vara trygg med hur vi behandlar uppgifter om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har på grund av behandlingen.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför

Vi behandlar uppgifter om dig för att vi skall kunna tillgodose berättigade intressen hos Zurich och din arbetsgivare eller den du företräder.

De berättigade intressena består i att vi behöver behandla dina uppgifter för att vi genom dig skall kunna upprätthålla kontakt med din arbetsgivare eller den du företräder.

Vi behandlar dock inte dina uppgifter om det vid en intresseavvägning visar sig att dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre.

Vi behandlar dina yrkesmässiga kontaktuppgifter, exempelvis ditt namn, adress, e-mailadress och telefonnummer, och vissa uppgifter om din person, exempelvis vilken befattning du har hos din arbetsgivare.

Om du samtycker till det så kan vi komma att behandla ytterligare uppgifter om dig. I sådant fall inhämtar vi alltid skriftligt godkännande från dig innan behandlingen påbörjas.

Hur och från vem vi samlar in uppgifter om dig

Vissa av uppgifterna tillhandahåller du direkt till oss. Så sker exempelvis när du samtalar med oss via telefon eller när du sänder oss brev, e-post eller lämnar uppgifter via ett web-formulär.

Vi kan även hämta uppgifter om dig från någon annan. När vi har fått uppgifter om dig från annan så meddelar vi dig vilka uppgifter vi mottagit, vem som lämnat dem och varför vi samlat in dem.

Mottagare som får del av uppgifter om dig

Vi delar uppgifter om dig om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden som försäkringsgivare.  

Vi delar uppgifter om dig med andra bolag inom den koncernen som Zurich ingår i, våra samarbetspartners, leverantörer och ombud som hjälper eller möjliggör för oss att fullgöra de åtaganden som vi har lämnat i vår verksamhet.

Vi kommer om det behövs även lämna uppgifter om dig till försäkrings- eller återförsäkringsbolag och andra parter som kan vara inblandade i en angelägenhet som rör din arbetsgivare eller den du representerar.

Vi kommer även att dela uppgifter om dig, när det är nödvändigt för att:

 • följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbud
 • skydda Zurich’s eller våra kunders rättigheter. Så kan exempelvis ske i samband med rättsprocesser, inkluderat men inte begränsat till domstolar, skiljenämnder, andra prövningsinstanser (tex Allmänna Reklamationsnämnden), Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter
 • hantera och upprätthålla säkerheten i våra system.

Om vi överför uppgifterna om dig till någon utanför Europeiska Unionen så kommer vi att se till att informationen hela tiden hålls säker och att överföring sker enligt tillämplig lagstiftning. Detta sker genom att vi träffar avtal med mottagaren för att säkerställa att denne vidtar adekvata säkerhetsåtgärder.

Du kan få närmare besked om de säkerhetsåtgärder som finns på plats avseende överföringar av uppgifter utanför EU genom att begära detta genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Lagring

Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende av vad uppgifterna behöver användas till. Exempelvis så sparar vi uppgifter relaterade till avtal så länge det kan behöva bevisas vad innehållet i avtalet är och uppgifter om skadehändelser så länge det finns möjlighet att kräva ersättning på grund av det inträffade. Sparandeperiodens längd påverkas även av krav i lagstiftning, exempelvis rörande försäkringsrörelse och skatt.

Din rätt att återkalla ett samtycke

Om vi behandlar dina uppgifter baserat på att du har lämnat ditt samtycke så har du alltid rätt att när du så önskar återkalla ditt samtycke. Zurich kommer då att upphöra med behandlingen. 

För att återkalla ditt samtycke ber vi dig meddela oss genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • begära att få veta hur dina uppgifter behandlas av Zurich
 • få ett utdrag om vilka uppgifter som behandlas om dig (registerutdrag)
 • få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall
 • begära att vår behandling av uppgifter om dig begränsas
 • invända mot vår hantering av uppgifter om dig
 • begära att vissa uppgifter som du själv har lämnat till oss sänds till dig eller överförs till annan (dataportabilitet)

Vill du ha närmare information om dessa rättigheter eller åberopa någon av dem ber vi dig meddela oss genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Klagomål

Om du anser att vi har begått fel när vi har behandlat uppgifter om dig så kan du framföra klagomål till

1. Dataskyddsombudet vid Zurich

2. Tillsynsmyndighet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Zurich Insurance plc (Ireland), Sweden Branch 
dataskydd.se@zurich.com

Dataskyddsombud

dataskyddsombud.se@zurich.com

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Skadelidande

I detta dokument beskrivs den behandling av uppgifter om dig som utförs av

Zurich Insurance plc (Ireland), Filial Sverige, org. nr. 516403-8266
Box 5069
102 42 Stockholm
SVERIGE
(i fortsättningen kallat ”Zurich”)

Zurich värnar om din personliga integritet och vi är angelägna om att du skall vara trygg med hur vi behandlar uppgifter om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har på grund av behandlingen.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför

Vi behandlar uppgifter om dig:

 • om du är försäkrad vid Zurich; för att fullgöra vår del av vad som har avtalats,
 • om du har framställt ett ersättningsanspråk mot en kund hos Zurich; för att vi skall kunna tillgodose våra och vår kunds berättigade intressen. De berättigade intressena består i att vi behöver behandla dina uppgifter för att vi och kunden skall kunna bedöma och hantera ditt ersättningsanspråk. Vi behandlar dock inte dina uppgifter om det vid en intresseavvägning visar sig att dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre.

Av dessa anledningar kan vi komma att behandla:

 • dina kontaktuppgifter exempelvis ditt namn, adress, e-mailadress, telefonnummer,
 • uppgifter om din person exempelvis personnummer, dina handlingar och beteende,
 • uppgifter om skadehändelsen exempelvis andra inblandade personers handlingar och beteenden samt andra omständigheter som påverkar bedömningen av ditt anspråk,
 • uppgifter om dina ekonomiska förhållanden exempelvis bankuppgifter, dina försäkringar, dina kostnader och utlägg, din egendom, dina inkomster och skatter, samt
 • information om dina representanter exempelvis deras namn, relation till dig och yrkesmässiga kontaktuppgifter.

Om ditt ersättningsanspråk har sin grund i en personskada så behandlar vi uppgifter om dig för att kunna fastställa din rätt till ersättning och för att göra gällande eller försvara våra eller våra kunders rättigheter. Av denna anledning behandlar vi uppgifter om din hälsa exempelvis hälsotillstånd, medicinska journaler, läkarutlåtanden, medicinsk historik och information från försäkringskassan.

Zurich har rättsliga förpliktelser som gör att vi är tvungna att behandla vissa uppgifter om dig. Exempelvis så är vi skyldiga att utföra kontroller för att förhindra penningtvätt eller för att undvika affärsrelationer med företag eller individer som är föremål för sanktioner. Av denna anledning kan vi komma att få del av information som kan indikera att brottsliga aktiviteter, exempelvis misstankar om brott, pågående brottsutredningar och avkunnade domar.

Hur och från vem vi samlar in uppgifter om dig

Vissa av uppgifterna tillhandahåller du direkt till oss. Så sker exempelvis när du samtalar med oss via telefon eller när du sänder oss brev, e-post eller lämnar uppgifter via ett web-formulär.

När du blir ombedd att lämna personuppgifter kan du välja att avböja. Om du väljer att inte lämna sådana uppgifter som är nödvändiga för Zurich hantering av ditt anspråk finns det risk att Zurich inte kommer att kunna reglera skadan.

Vi kan även hämta uppgifter om dig från någon annan. När vi har fått uppgifter om dig från annan så meddelar vi dig vilka uppgifter vi mottagit, vem som lämnat dem och varför vi samlat in dem.

Mottagare som får del av uppgifter om dig

Vi delar uppgifter om dig om det är nödvändigt för att fullgöra våra åtaganden som försäkringsgivare.  

Vi delar uppgifter om dig med andra bolag inom den koncernen som Zurich ingår i, våra samarbetspartners, leverantörer och ombud som hjälper eller möjliggör för oss att fullgöra de åtaganden som vi har lämnat i vår verksamhet.

Vi kommer om det behövs även lämna uppgifter om dig till försäkrings- eller återförsäkringsbolag som har meddelat skydd som kan avropas i anledning av skadehändelsen och andra parter – till exempel skadevållare eller garantigivare – som behöver engageras i anledning av skadehändelsen.

Vi kommer även att dela uppgifter om dig, när det är nödvändigt för att:

 • följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbud
 • skydda Zurich’s eller våra kunders rättigheter. Så kan exempelvis ske i samband med rättsprocesser, inkluderat men inte begränsat till domstolar, skiljenämnder, andra prövningsinstanser, Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter
 • hantera och upprätthålla säkerheten i våra system.

Vi använder oss också av ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR). Detta register innehåller vissa uppgifter om skadan samt uppgift om vem som begärt ersättning och används endast i samband med skadereglering.

Det innebär att vi får reda på om du tidigare anmält någon skada hos annat försäkringsbolag. Ändamålet med GSR är att tillhandahålla ett underlag till försäkringsföretag för att identifiera oklara försäkringsfall. Därigenom kan företagen motverka utbetalning av ersättningar som baseras på oriktiga uppgifter.

Uppgifterna kan även användas i avidentifierad form för statistiska ändamål.

Personuppgiftsansvarig för GSR är Skadeanmälningsregister (GSR) AB, Box 24171, 104 51 Stockholm. Se GSR:s webbplats för mer information om den behandling av uppgifter som förekommer i registret.

Om vi överför uppgifterna om dig till någon utanför Europeiska Unionen så kommer vi att se till att informationen hela tiden hålls säker och att överföring sker enligt tillämplig lagstiftning. Detta sker genom att vi träffar avtal med mottagaren för att säkerställa att denne vidtar adekvata säkerhetsåtgärder.

Du kan få närmare besked om de säkerhetsåtgärder som finns på plats avseende överföringar av uppgifter utanför EU genom att begära detta genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com

Lagring

Vi sparar dina uppgifter olika lång tid beroende av vad uppgifterna behöver användas till. Exempelvis så sparar vi uppgifter om skadehändelser så länge det finns möjlighet att kräva ersättning på grund av det inträffade. Sparandeperiodens längd påverkas även av krav i lagstiftning, exempelvis rörande försäkringsrörelse och skatt.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • begära att få veta hur dina uppgifter behandlas av Zurich
 • få ett utdrag om vilka uppgifter som behandlas om dig (registerutdrag)
 • få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall
 • begära att vår behandling av uppgifter om dig begränsas
 • invända mot vår hantering av uppgifter om dig
 • begära att vissa uppgifter som du själv har lämnat till oss sänds till dig eller överförs till annan (dataportabilitet)

Vill du ha närmare information om dessa rättigheter eller åberopa någon av dem ber vi dig meddela oss genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Klagomål

Om du anser att vi har begått fel när vi har behandlat uppgifter om dig så kan du framföra klagomål till

1. Dataskyddsombudet vid Zurich

2. Tillsynsmyndighet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Zurich Insurance plc (Ireland), Sweden Branch 
dataskydd.se@zurich.com

Dataskyddsombud

dataskyddsombud.se@zurich.com

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Webbplatsbesökare

I detta dokument beskrivs den behandling av uppgifter om dig som utförs av

Zurich Insurance plc (Ireland), Filial Sverige, org. nr. 516403-8266
Box 5069
102 42 Stockholm
SVERIGE
(i fortsättningen kallat ”Zurich”)

Zurich värnar om din personliga integritet och vi är angelägna om att du skall vara trygg med hur vi behandlar uppgifter om dig, varför vi gör det och vilka rättigheter du har på grund av behandlingen.

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan identifiera dig.

Vilka uppgifter vi behandlar om dig och varför

Vi behandlar uppgifter om dig för att vi skall kunna tillgodose våra berättigade intressen. De berättigade intressena består i att vi behöver behandla dina uppgifter för att vi skall kunna förbättra din upplevelse vid besök på webbplatsen samt för att optimera driften av och bibehålla säkerheten på webbplatsen. Vi behandlar dock inte dina uppgifter om det vid en intresseavvägning visar sig att dina intressen och grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre.

Av dessa anledningar kan vi komma att behandla ditt IP-nummer och vissa inställningar av och information om din enhet (exempelvis dator, mobil, surfplatta) som är relevanta för din interaktion med vår webbplats.

Hur och från vem vi samlar in uppgifter om dig

Du tillhandahåller uppgifterna direkt till oss vid besök på vår webbplats. Informationen lämnas genom att s.k. cookies placeras i din dator och dessa ser till att information överförs mellan din enhet och Zurich.

Vi samlar normalt inte in uppgifter om dig från tredje part. Om vi trots allt skulle behöva göra det så meddelar vi dig vilka uppgifter vi mottagit, vem som lämnat dem och varför vi samlat in dem.

Mottagare som får del av uppgifter om dig

Vi delar uppgifter om dig om det är nödvändigt för driften av vår webbplats eller för att behålla säkerheten på vår webbplats.

Vi delar uppgifter om dig med andra bolag inom den koncernen som Zurich ingår i, våra samarbetspartners, leverantörer och ombud som hjälper eller möjliggör för oss att upprätthålla driften av vår webbplats.

Vi kommer att dela uppgifter om dig, när det är nödvändigt för att:

 • följa tillämplig lagstiftning eller myndighetsbud,
 • skydda Zurich’s eller våra kunders rättigheter. Så kan exempelvis ske i samband med rättsprocesser, inkluderat men inte begränsat till domstolar, skiljenämnder, andra prövningsinstanser (tex Allmänna Reklamationsnämnden), Polismyndigheten och andra rättsvårdande myndigheter
 • hantera och upprätthålla säkerheten i våra system.

Om vi överför uppgifterna om dig till någon utanför Europeiska Unionen så kommer vi att se till att informationen hela tiden hålls säker och att överföring sker enligt tillämplig lagstiftning. Detta sker genom att vi träffar avtal med mottagaren för att säkerställa att denne vidtar adekvata säkerhetsåtgärder.

Du kan få närmare besked om de säkerhetsåtgärder som finns på plats avseende överföringar av uppgifter utanför EU genom att begära detta genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Lagring

Vi sparar normalt dina uppgifter endast under den tid du besöker vår webbplats.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • begära att få veta hur dina uppgifter behandlas av Zurich
 • få ett utdrag om vilka uppgifter som behandlas om dig (registerutdrag)
 • få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall
 • begära att vår behandling av uppgifter om dig begränsas
 • invända mot vår hantering av uppgifter om dig
 • begära att vissa uppgifter som du själv har lämnat till oss sänds till dig eller överförs till annan (dataportabilitet)

Vill du ha närmare information om dessa rättigheter eller åberopa någon av dem ber vi dig meddela oss genom att sända e-post till dataskydd.se@zurich.com.

Klagomål

Om du anser att vi har begått fel när vi har behandlat uppgifter om dig så kan du framföra klagomål till

1. Dataskyddsombudet vid Zurich

2. Tillsynsmyndighet

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Zurich Insurance plc (Ireland), Sweden Branch 
dataskydd.se@zurich.com

Dataskyddsombud

dataskyddsombud.se@zurich.com

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige, org.nr. 516403-8266 (registrerat i Bolagsverkets filialregister), filial till Zurich Insurance plc, ett aktiebolag registrerat på Irland hos Corporate Registration Office med reg.nr. 13460, vars säte är Zurich House, Ballsbridge Park, Dublin 4, Ireland, Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial, org.nr. 516406-0336, VAT nr. SE 516406033601, registrerat i Bolagsverkets filialregister. Filial till Santander Consumer Bank AS, ett aktiebolag registrerat i Brønnøysundregistrene, org.nr. 983 521 592. Styrelsens säte: Bærum, Norge.